Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Wszelkich informacji co do prowadzonych szkoleń udziela Kol. Tomasz Korowaj, nr telefonu 503116999

Szkolenie Ratowników Wodnych

Wszelkich informacji co do prowadzonych szkoleń udziela Kol. Rafał Kostrowicki, nr telefonu 509035305.

2 lipca 2012 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Akt ten zawiera wytyczne dotyczące szkolenia ratowników wodnych oraz instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego.

Ratownikiem wodnym może zostać:

  • osoba, która ukończyła szkolenie dla ratowników wodnych zgodne z powyższym rozporządzeniem MSW i pomyślnie zdała egzamin;

Szkolenie to w wymiarze co najmniej 63 godzin prowadzone jest przez podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa wodnego. Wykaz podmiotów znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • osoba musi być zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

Przepis ten wynika również z Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

  • osoba musi ukończyć kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

Przepisy o kursie KPP znajdują się w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, kilkakrotnie zmienianej.

  • osoba posiada kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;

Na dzień dzisiejszy brak jasnej wykładni tego przepisu, w pomorskim WOPR przyjęto za takowe (nie licząc uprawnień zawodowych medycznych, marynarskich bądź nurkowych) patenty żeglarskie, motorowodne i uprawnienia w zakresie nurkowań amatorskich oraz do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i certyfikat operatora numerów alarmowych .

Egzamin praktyczny kończący szkolenie na ratownika wodnego obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi.