985 – ALARMOWY NUMER RATOWNICTWA MORSKIEGO

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest operatorem całodobowego bezpłatnego numeru alarmowego 985.
Do tej pory w celu wezwania ratowników trzeba było skorzystać z numeru 58 73 58 112 lub z ogólnego numeru alarmowego 112. Oba numery działają jak dotychczas. Zaletą numeru 985 jest możliwość natychmiastowego połączenia się bez konieczności długiego oczekiwania. Połączenia można wykonywać z każdego telefonu, nawet z komórkowego bez włożonej karty SIM. Zgłoszenia są przyjmowane z terenu wszystkich gmin i miast województwa pomorskiego, położonych na wybrzeżu morskim .

Zgłoszenia przyjmują przez całą dobę na zmianę operatorzy, którzy dyżurują w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w gdyńskiej marinie. Po odebraniu zgłoszenia natychmiast uruchamiają grupę interwencyjną ratowników wodnych, jeśli zgłoszenie dotyczy akwenu morskiego – powiadamiają Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni ( bezpośredni telefon 58 661 01 97).

 • Zasady korzystania z numeru 985 są takie same jak w przypadku każdego numeru alarmowego:
  – należy podać informację czy zagrożone jest czyjeś życie;
  – określić miejsca zdarzenia (przy zdarzeniach na wodzie szczególnie trudne, podajemy co widzimy, jakie charakterystyczne elementy są w zasięgu naszego wzroku), liczbę poszkodowanych i ich stan;
  – nie można rozłączać się do czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez odbierającego;
  – numer telefonu zgłaszającego identyfikowany jest automatycznie, zgłoszenie jest nagrywane;
  – fałszywe zgłoszenia są ścigane.
 KLAUZULA INFORMACYJNA - przyjmowanie zgłoszeń i działania ratownicze
 KLAUZULA INFORMACYJNA dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Zarządu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (81-345 Gdynia, aleja Jana Pawła II 9, e-mail: pomorskiewopr@gmail.com).
 2. W Pomorskim WOPR wyznaczony został
 Inspektor Ochrony Danych (81-345 Gdynia, aleja Jana Pawła II 9, e–mail: iod@pomorskiewopr.org).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO
 – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań
 ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed zagrożeniem na akwenie.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych,
 właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek
 ratowniczych.
 5. Odbiorcami danych są jednostki ratownicze PWOPR oraz inne organy na mocy
 przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich
 danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
 sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
 Urząd Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03
 00, fax. 22 531 03 01, e – mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że
 przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
 międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r.