MSWiA oceni działanie prawa o ratownictwie wodnym

MSWiA oceni działanie prawa o ratownictwie wodnym

autor: Krzysztof Sobczak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce dokonać przeglądu funkcjonowania przepisów regulujących ratownictwo wodne i rozważy ewentualne zmian prawnych w tym zakresie. Taką informację resort przedstawił w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.

Według policyjnych statystyk, w Polsce każdego roku kilkaset osób ginie w wyniku utonięcia. W tym roku utonęło już ponad 160 osób, z czego blisko 50 od początku wakacji. W czerwcu br. RPO wystąpił do MSWiA w związku z docierającymi do niego doniesieniami ws. niewystarczającej liczby ratowników wodnych; jego zdaniem warto zastanowić się nad zmianami systemowymi m.in. w obszarze finansowania.

W udzielonej odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania uprawnień ratownikom i sposobów finasowania ratownictwa wodnego. Wskazano m.in., że co roku ogłaszany jest konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego polegającego na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych. Zainteresowanie udziałem w tych konkursach jest jednak niewielkie. W ocenie Rzecznika zasadne byłoby korzystanie przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego z możliwości udziału w tych konkursach. Mogłoby to przyczynić się do znacznego zmniejszenia kosztów ponoszonych przez uczestników szkoleń, a w konsekwencji do zwiększenia liczby chętnych do wykonywania zawodu ratownika.

Ministerstwo poinformowało Rzecznika, że zwróciło się do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o przedstawienie opinii na temat funkcjonowania przepisów regulujących ratownictwo wodne. Kwestii ewentualnej nowelizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych poświęcone zostanie również jedno z najbliższych posiedzeń Rady do spraw Ratownictwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego prośbę o zintensyfikowanie działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym i odpoczywającym na wodach naszego kraju, przypominając jednocześnie o wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych obowiązkach ciążących na tych podmiotach.

Minister zwrócił się również do Komendanta Głównego Policji o objęcie szczególnym nadzorem miejsc niebezpiecznych, zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji czy uprawiania sportów wodnych, a także wystąpił o wzmocnienie współpracy jednostek Policji z podmiotami zajmującymi się ratownictwem wodnym.
Z kolei do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Minister zwrócił się o wzmocnienie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami ratowniczymi przy realizacji przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem nad wodą.

Z informacji MSWiA wynika też, że na ostatnim posiedzeniu Rady do spraw Ratownictwa minister zwrócił się do członków Rady o podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ratownictwa wodnego i wolontariatu, jak również o przedstawianie propozycji działań, w które mogłoby się także zaangażować Ministerstwo.