Kim jesteśmy

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem posiadającym zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego i wpisanym do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Powstało z przekształcenia Gdyńskiego WOPR.

Podstawami prawnymi funkcjonowania Pomorskiego WOPR są:

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Statut Pomorskiego WOPR

Na podstawie ustawy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym Pomorskie WOPR:

1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych;

3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych;

4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;

5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej radzie gminy.

2.  Podczas zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są także działania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego do kierowania tymi działaniami uprawniony jest kierujący działaniem ratowniczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593).

Ponadto podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mogą organizować i prowadzić szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami.

Jak w każdym stowarzyszeniu, w Pomorskim WOPR działa zarząd na czele z prezesem Andrzejem Bełżyńskim i komisja rewizyjna na czele z przewodniczącym Piotrem Sreberskim. Powołano jednostki terenowe, część z nich jest w trakcie uzyskiwania osobowości prawnej. Działają również grupy operacyjne, w tym dwie nurkowe.

Al

G

R

R

P

W

L

W

A>

V

O

D

M

U

W

W

S

Ri