Szkolenie ratowników wodnych

Szkolenie Ratowników Wodnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 350), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.

Na zdjęciu widać trzy leżące w rzędzie teczki na dokumenty z napisem

Termin składania ofert upłynął 30 czerwca 2020 roku. 

Do Ministerstwa wpłynęło pięć ofert. 

Powołana decyzją nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 roku Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. dokonała oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w treści Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

W wyniku oceny złożonych ofert Komisja konkursowa odrzuciła dwie oferty z uwagi na to, że nie spełniały wymogów formalnych oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert. 

W dniu 28 lipca 2020 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania konkursowego. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

  1. Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 57.831 zł,
  2. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 48.362 zł,
  3. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 5.870 zł.
     

 

Wszelkich informacji co do prowadzonych szkoleń w Pomorskim WOPR udziela Kol. Julia Szulc, nr telefonu 507 046 188.

 

2 lipca 2012 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Akt ten zawiera wytyczne dotyczące szkolenia ratowników wodnych oraz instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego.

Ratownikiem wodnym może zostać:

  • osoba, która ukończyła szkolenie dla ratowników wodnych zgodne z powyższym rozporządzeniem MSW i pomyślnie zdała egzamin;

Szkolenie to w wymiarze co najmniej 63 godzin prowadzone jest przez podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa wodnego. Wykaz podmiotów znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • osoba musi być zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

Przepis ten wynika również z Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

  • osoba musi ukończyć kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

Przepisy o kursie KPP znajdują się w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, kilkakrotnie zmienianej.

  • osoba posiada kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;

Na dzień dzisiejszy brak jasnej wykładni tego przepisu, w pomorskim WOPR przyjęto za takowe (nie licząc uprawnień zawodowych medycznych, marynarskich bądź nurkowych) patenty żeglarskie, motorowodne i uprawnienia w zakresie nurkowań amatorskich oraz do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i certyfikat operatora numerów alarmowych .

Egzamin praktyczny kończący szkolenie na ratownika wodnego obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi.