Realizacja zadań

Dofinansowanie ratownictwa przez Wojewodę Pomorskiego

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Wojewody Pomorskiego na wykonanie zadania pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wód przybrzeżnych województwa pomorskiego i morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w 2019 roku”.
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 2 229 602,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewody Pomorskiego wyniosło 404 000 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania: NFOŚiGWLogo WFOSiGW w Gdańsku - wersja kolorowa w orientacji pionowej

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Pomorskiego WOPR

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Narodowego  i Wojewódzkiego (w Gdańsku) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Pomorskiego WOPR”. W ramach realizacji zadania zakupiono mobilne zestawy ratownicze, w tym ambulans, skuter wodny z platformą ratowniczą na przyczepie, dron do obserwacji podwodnej, środki przeciwrozlewowe, oraz system łączności radiowej i telefonicznej do powiadamiania o zdarzeniach, prowadzenia i koordynacji działań ratownictwa wodnego.
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 600000 zł, z czego dofinansowanie ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW wyniosło 300000 zł.
Uzyskanie dofinansowania w Programie Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” było wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska.

Zakup sprzętu umożliwia m.in. utrzymywanie dyżurów mających na celu ochronę wód województwa pomorskiego w oparciu o posiadane bazy ratownicze. Na wezwanie służb zarządzania kryzysowego zadanie może mieć obok regionalnego także charakter krajowy, poprzez wykonywanie zadań na obszarze kraju np. w trakcie akcji powodziowej.

Zestawy wykorzystywane są m.in. do działań profilaktycznych – monitorowania akwenów. Są gotowe do realizowania zadań z zakresu usuwania skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach gospodarki wodnej.

Dzięki zakupionemu sprzętowi zapewniona jest skuteczność akcji ratowniczych oraz prognozowanie, zapobieganie, ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W sposób bezpośredni przyczynia się to do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego osób korzystających z kąpieli, sportów wodnych i uprawiających rybołówstwo oraz wędkarstwo na wymienionych wyżej wodach, według statystyk jest to od 300000 do nawet 2000000 osób.

Dodatkowym walorem ekologicznym jest przeszkolenie osób stanowiących obsadę Grup Interwencyjnych wykorzystujących zakupiony sprzęt – nabyły one wiedzę w dziedzinie edukacji ekologicznej pod kątem odpowiedzialności za wczesne wykrycie i rozpoznanie sygnałów niebezpieczeństwa z punktu widzenia zagrożeń chemiczno-ekologicznych.


Dofinansowanie szkolenia ratowników

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”.
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 113669,02 zł, z czego dofinansowanie ze środków MSWiA wyniosło 77072,00 zł.