Statut Pomorskiego WOPR

STATUT

POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, używające również skróconej nazwy Pomorskie WOPR,  jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i niniejszego Statutu.

§ 2

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

 1. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada siedzibę władz w mieście Gdynia.
 2. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na obszarze województwa pomorskiego.
 3. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w szczególnych przypadkach może podejmować działanie poza obszarem wymienionym w ust. 2.
 4. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych.

§ 4

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5

 1. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może zatrudniać pracowników. 
 3. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może prowadzić działalność gospodarczą. Do celów działalności gospodarczej używa nazwy “Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Gdyni (stowarzyszenie)”
 4. Dochód z dzia­łalności gospodarczej Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

 1. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jeden lub kilka powiatów.
 2. Terenowa jednostka organizacyjna Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego może posiadać osobowość prawną.
 3. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może tworzyć grupy – skupiające członków zainteresowanych określonymi sferami działalności statutowej.
 4. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może w większych oddziałach lub grupach, jak również ze względów organizacyjnych, tworzyć drużyny. 

§ 7

 1. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma prawo używać znaków organizacyjnych, sztandaru, flagi, pieczęci i ubiorów organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami.
 2. Znakiem Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest niebieski krzyż maltański na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego, pomiędzy dwoma pierścieniami, napisem – Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 3. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio do oddziałów i grup oraz drużyn, zgodnie z uchwałami Zarządu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 4. Znakiem oddziałów Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest niebieski krzyż maltański na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego, pomiędzy dwoma pierścieniami, napisem zgodnym z nazwą oddziału, z pominięciem sformułowania “jednostka terenowa Pomorskiego WOPR”. 

 § 8

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może być członkiem krajowych i międzynarodowych organi­zacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest przede wszystkim prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Ponadto: 

 1. prowadzenie szkoleń i innych działań edukacyjnych w zakresie umiejętności pływackich i motorowodnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 2. ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego – tym samym Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją ekologiczną zgodnie z art. 3 p. 16 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 3 p. 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
 3. ochrona zwierząt, zwłaszcza psów ratowniczych (w tym ich właściwe szkolenie i wykorzystanie).

§ 10

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach realizacji celu wymienionego w § 9, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:

 1. Organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze, prowadzi dokumentację, w tym rejestr działań ratowniczych;
 2. Prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
 3. Ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz przekazuje informację o zagrożeniach właściwej radzie gminy;
 4. Organizuje i prowadzi szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami i inspektorów ochrony zwierząt;
 5. Współdziała z organami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie obronności państwa, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, ochrony cywilnej i środowiska wodnego;
 6. Bierze udział i prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na obszarze wodnym;
 7. Dokonuje przeglądów kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi, wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
 8. Krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 9. Naucza i doskonali umiejętności pływania oraz egzaminuje i wydaje dokumenty lub odznaki potwierdzające umiejętności pływania, prowadzi działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną;
 10.  Świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego;
 11.  Prowadzi działalność z zakresu wszechstronnego propagowania metod i technik w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziała w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, jak również współdziała z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt – w oparciu o art. 7 i 40 Ustawy o ochronie zwierząt; 
 12.  Prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, bierze aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzaniu opinii, organizuje współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego, prowadzi doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; 
 13.  Prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach;
 14.  Realizuje zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, w tym patrole ekologiczne wykrywające naruszenia przepisów o ochronie wód, wspierania działań zmniejszających i likwidujących skutki tych naruszeń oraz działalność edukacyjną w ramach profilaktyki ekologicznej.

§ 11

W ramach działalności nieodpłatnej Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje swoje cele w następujących sferach:

 1. ratownictwa i ochrony ludności;
 2. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. nauki, edukacji, wychowania;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10.  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12.  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 13.  promocji i organizacji wolontariatu;
 14.  promocji regionu;
 15.  rozwoju turystyki i rekreacji;
 16.  działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

§ 12

W ramach działalności odpłatnej Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje swoje cele w następujących sferach:

 1. ratownictwa i ochrony ludności;
 2. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. nauki, edukacji, wychowania;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 13. promocji i organizacji wolontariatu;
 14. promocji regionu;
 15. rozwoju turystyki i rekreacji;
 16. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

§ 13

 1. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności w zakresie: 
 1. działalności wydawniczej i poligraficznej, sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych oraz sprzętu ratowniczego;
 2. doradztwa w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na wodzie oraz zabezpieczania bezpieczeństwa imprez w tymże zakresie;
 3. reklamy oraz działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji;
 4. działalności szkoleniowej, edukacyjnej, naukowej i prac badawczo-rozwojowych.
 1. Dochód z działalności Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.
 2. Działalność może być prowadzona bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe kieruje Zarząd Pomorskiego WOPR. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.
 4. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Pomorskiego WOPR.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

 1. Członkami Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 3. Członkowie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzielą się na: 
 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.
 1. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 3. Osoba prawna działa w Pomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym poprzez swojego przedstawiciela.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która identyfikuje się z celami statutowymi Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Członkiem zwyczajnym Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia, przyjęciu w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwany dalej „Zarządem” oraz złożeniu ślubowania o treści: 

„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:

– rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR;

– ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;     

– dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR;

– wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”

§ 16

Osoba niepełnoletnia, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, może być kandydatem na członka Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

        § 17

Członek zwyczajny i kandydat na członka Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają prawo do:

 1.  udziału w Walnym Zebraniu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanym dalej „Walnym Zebraniem” z głosem stanowiącym osobiście lub poprzez swoich delegatów, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,  wybierać i być wybranym do władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (kandydaci na członków bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu, bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego);
 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 4. zgłaszania wniosków do władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 5. otrzymywania od władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomocy w realizacji zadań statutowych;
 6. używania odznak, znaków i umundurowania zgodnie z uchwałami władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 7. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 8. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawach członkowskich; właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała; decyzją ostateczną jest uchwała Walnego Zebrania.

§ 18

Członek zwyczajny i kandydat na członka ma obowiązek:

 1. Bieżącego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń;
 2. Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

§ 19

 1. Członkiem wspierającym może być każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 4. Członkowie wspierający mają prawo: 
 1. uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 4. Członkowie wspierający zobowiązani są do: 
 1. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 2. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 4. dbałości o dobre imię Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 20

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do: 
 1. uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.  

§ 21

 1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do jednego, wybranego przez siebie terenowego oddziału Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Niezależnie od przynależności do terenowego oddziału Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mogą należeć do wybranych przez siebie grup Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

§ 22

 1. Członkostwo Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek i/lub świadczeń, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w drodze uchwały Zarządu;
 4. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu podjętej na podstawie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 5. wykluczenia orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawo­mocnym wyrokiem sądu powszechnego;
 6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.
 1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 2. Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na skutek przyczyny z ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 następuje na podstawie uchwały Zarządu. 
 3. Postanowienia punktów 1-3 odnoszą się odpowiednio do kandydatów na członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 23

1. Władzami naczelnymi Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są:

1) Walne Zebranie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

2) Zarząd Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwany dalej Zarządem Pomorskiego WOPR,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja Dyscyplinarna.

2. W przypadku, gdy liczba członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych (matematycznie przy zaokrągleniu do góry). Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3.  Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalo­ny przez Zarząd.

4. Jednostkami terenowymi Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są oddziały. Do powołania od­działu przez Zarząd Pomorskiego WOPR wymagany jest wniosek co najmniej 6 osób de­klarujących przystąpienie do Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Pomorskiego WOPR określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5.     Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 24

1. Kadencja wszystkich władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecno­ści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o ile statut nie stanowi inaczej, podej­mowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w trakcie kadencji, jak również celem zwiększenia ilości w granicach określonych niniejszym statutem, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji. której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu lub który zwiększają. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

WALNE ZEBRANIE

§ 25

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

   1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,

     2) z głosem doradczym – członkowie wspierający (członkowie władz zwierzchnich, jeżeli nie są delegatami),   kandydaci na członków, zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Pomorskiego WOPR powiadamia członków (delegatów) co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Dozwolone jest powiadamianie za pomocą korespondencji elektronicznej.

§ 26

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regula­minu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.

§ 27

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Pomorskiego WOPR:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby zarządów oddziałów lub połowy członków zwyczajnych (delegatów).

2.     Zarząd Pomorskiego WOPR jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu trzech miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l. pkt  2 i 3.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Pomorskiego WOPR Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad spra­wami, dla których zostało zwołane.

 § 28

Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:

1)    w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2)    w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głoso­wania, za wyjątkiem uchwał określonych w rozdziale “Postanowienia końcowe” niniejszego Statutu

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian;
 2. uchwalanie głównych programów i kierunków działania Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz członków władz naczelnych;
 5. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Pomorskiego WOPR i Komisji Dyscyplinarnej;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Pomorskiego WOPR, Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na wniosek Zarządu;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przeznaczeniu jego majątku;
 10. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do wła­ściwości innych władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

ZARZĄD POMORSKIEGO WOPR

 § 30

Zarząd Pomorskiego WOPR, będący najwyższą władzą Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w okresie mię­dzy Walnymi Zebraniami, kieruje całokształtem działalności Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.

§ 31

1. W skład Zarządu Pomorskiego WOPR wchodzi Prezes Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz od 5 do 21 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Pomorskiego WOPR wybiera ze swego grona do 3 wiceprezesów i do 2 sekretarzy.

2. Prezes, wiceprezesi i sekretarze stanowią Prezydium Zarządu  Pomorskiego WOPR. Na wniosek Prezesa Prezydium może być uchwałą Zarządu Pomorskiego WOPR rozszerzone o członków Zarządu Pomorskiego WOPR – maksymalnie dwóch.

3. Zasady i tryb działania Zarządu Pomorskiego WOPR i jego Prezydium ustala regu­lamin uchwalony przez Zarząd Pomorskiego WOPR.

4. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego WOPR odbywają się w miarę potrzeb, nie rza­dziej jednak niż 3 razy w roku.

5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Pomorskiego WOPR.

6. W przypadku sprzeczności interesów Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z interesami członka Zarządu Pomorskiego WOPR, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu Pomorskiego WOPR powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

7. W umowie pomiędzy Pomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a członkiem Zarządu Pomorskiego WOPR, jak również w sporze z nim, Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentuje Prezes, Komisja Rewizyjna albo pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu Pomorskiego WOPR.

 § 32

1. Do zakresu działania Zarządu Pomorskiego WOPR należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania (delegatów);

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3) określanie szczegółowych kierunków działania Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

4) uchwalanie okresowych programów pracy Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;

5) uchwalanie budżetu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

6) reprezentowanie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zewnątrz;

7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

8) powoływanie i rozwiązywanie grup;

9) koordynowanie działalności jednostek terenowych;

10) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i grup, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

11) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

12) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów i grup, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

12) zarządzenie majątkiem Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów i grup;

15) podejmowanie uchwał o przynależności Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;

16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji;

17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

18) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

19) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów i grup w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających);

20) występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

21) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 8), Zarząd Pomorskiego WOPR powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowe­go Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Oddziału.

3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8 i 10 wymagają kwa­lifikowanej większości 2/3 głosów.

4. Od uchwał Zarządu Pomorskiego WOPR w sprawach określonych w ust. I pkt 6, 8, 9, 10 i 12 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, w ter­minie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Pomorskiego WOPR – za jego pośred­nictwem.

Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

 § 33

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomi­czno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Pomorskiego WOPR może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

 § 34

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego WOPR zwołuje Prezydium Zarządu z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków Zarzą­du, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 § 35

W okresie między posiedzeniami Zarządu Pomorskiego WOPR, pracami Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego kieruje Prezydium Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

 § 36

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zarządu Pomorskiego WOPR;

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Pomorskiego WOPR;

3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych i grup Pomorskiego WOPR;

4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym;

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności (np. z powodu dłuższego wyjazdu, choroby) – wyznaczony wicepre­zes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu lub Zarządu Pomorskiego WOPR w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa. 

4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi Pomorskiego WOPR sprawozda­nia ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Pomorskiego WOPR.

5. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają zatwierdzenia na naj­bliższym posiedzeniu Zarządu Pomorskiego WOPR.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

Komisja Rewizyjna jest władzą Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powołaną do spra­wowania kontroli nad jego działalnością. 

§ 38

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; nie mogą oni być członkami Zarządu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ani pozostawać z tymi członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 11 członków, którzy na pierw­szym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, do dwóch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 39

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Pomorskiego WOPR pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z prawem, statutem i uchwałami władz nadrzędnych, w szczególności: 

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z wyjątkiem Komisji Dyscyplinarnej;
 2. nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;
 3. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Pomorskiego WOPR, w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
 4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Pomorskiego WOPR, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrz­nej; posiedzenie Zarządu Pomorskiego WOPR w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
 5. uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów;
 6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do­tyczących kontrolowanych spraw.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego WOPR i jego Prezydium.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 41

Komisja Dyscyplinarna jest władzą Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, właściwą

 1. w sprawach zapobiegania oraz likwidowania sporów i konfliktów w Pomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym;
 2. do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 3. do rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Pomorskiego WOPR lub Komi­sję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 4. do orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

§ 42

 1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, do dwóch zastępców prze­wodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są niezawiśli i nie mogą pełnić w Pomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym innych funkcji.
 3. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie własnego regulaminu.
 4. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej na prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego WOPR z głosem doradczym.

§ 43

 1. Komisja Dyscyplinarna jest dwuinstancyjna.
 2. Komisja Dyscyplinarna, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 41, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym spra­wy kieruje przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną toczy się na zasa­dzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwo­łania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania.
 4. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej wydanych w pierw­szej instancji, rozpoznaje Komisja Dyscyplinarna w pięcioosobowym, zmie­nionym co najmniej w dwóch trzecich, składzie.
 5. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.

§ 44

1. Komisja Dyscyplinarna ma prawo: 

 1. orzekania w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 2. orzekania kar: 
 1. upomnienia;
 2. nagany; 

    3) wnioskowania do Zarządu Pomorskiego WOPR o: 

 1. zawieszenie w prawach członka Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na okres od jednego do dwudziestu czterech miesięcy;
 2. wykluczenie z Pomorskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

2. Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek:

 1. poinformowania członka Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz wysłuchania jego wyjaśnień; 
 2. zebrania dowodów i orzekania na mocy przekonania opartego na swobodnej ich ocenie;
 3. dostarczenia w ciągu 14 dni orzeczenia członkowi Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego ono dotyczy.

3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w pierwszej instancji członek Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego może się odwołać do Komisji Dyscyplinarnej drugiej instancji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze.

 ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE 

§ 45

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Pomorskiego WOPR powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 23 ust. 4 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Pomorskiego WOPR w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 46

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 5
 2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 47

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 § 48

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziałów;
 2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału;
 3. wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie  Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§ 49

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału;
 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zaproszeni goście.

 § 50

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 § 51

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Od­działu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Pomorskiego WOPR,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania człon­ków zwyczajnych oddziału.

2.     Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu trzech tygodni od daty złożenia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3.     W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.     Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

 ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 52

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 53

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz dwóch do sześciu członków. Na swym pierw­szym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona do dwóch. wiceprezesów i sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rza­dziej jednak niż dwa razy na kwartał.
 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z włas­nej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.
 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

 § 54

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
 5. zarządzanie majątkiem Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach posiadanych pełnomocnictw;
 6. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;
 7. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień;
 8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 18 pkt 1, § 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 3 oraz § 22 ust. 1 pkt 3 statutu;
 9. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
 10. współdziałanie z pokrewnymi Pomorskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu organizacjami działającymi na terenie działania Oddziału;
 11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Od­działu;
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 § 55

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Pomorskiego WOPR.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 § 56

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do siedmiu członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 § 57

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
 2. współpraca z Komisją Rewizyjną;
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
 4. zgłaszanie Zarządowi Pomorskiego WOPR umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

 § 58

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

 § 59

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 § 60

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 § 61

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VI

GRUPY I DRUŻYNY POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

§ 62

 1. Postanowienia rozdziału poprzedzającego, o ile nie jest to w niniejszym Statucie określone odrębnie, odnoszą się odpowiednio do grup.
 2. Odpowiednikiem Zarządu Oddziału jest Kierownictwo Grupy; odpowiednikiem Prezesa Oddziału jest Kierownik Grupy.
 3. Grupy nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej i nie powołują komisji rewizyjnej – właściwą do ich kontroli jest Komisja Rewizyjna Pomorskiego WOPR.
 4. Władzą zwierzchnią w stosunku do Kierownictwa Grupy jest Zarząd Pomorskiego WOPR.

§ 63

 1. W większych oddziałach lub grupach, jak również ze względów organizacyjnych, zarządy oddziałów lub kierownictwa grup mogą tworzyć drużyny składające się co najmniej z 5 członków zwyczajnych Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, drogą uchwały Zarządu.
 2. Drużyna wybiera spośród członków Kierownika w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 3. Drużyna sporządza plany do działania i odbywa spotkania.
 4. Drużyna na bieżąco realizuje cele Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na obszarze swojego działania.
 5. Drużyna podlega bezpośrednio zarządowi oddziału lub kierownictwu grupy który ją powołał, któremu składa okresowe sprawozdania z działalności.

§ 64

Do przykładowych zadań drużyny WOPR należy:

 1. realizowanie celów statutowych w rejonie działania; 
 2. udzielanie pomocy na wodzie;
 3. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi w rejonie działania;
 4. prowadzenie działań profilaktycznych na akwenie lub grupach akwenów znajdujących się w rejonie działania;
 5. propagowanie przepisów i zachowań obowiązujących na wodach i w obiektach;
 6. organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków; 
 7. podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym;
 8. organizowanie i strzeżenie kąpielisk; 
 9. wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie;
 10. organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania;
 11. w przypadku drużyny, w skład której wchodzi przewodnik z psem – prowadzenie szkolenia i wykorzystanie psa ratowniczego według odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK

§ 65

 1. Majątek Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są: 
 1. opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych;
 3. dotacje i subwencje, darowizny, zapisy i spadki;
 4. wpływy z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej;
 5. dochody z ofiarności publicznej;
 6. dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 7. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów przeznaczając je na cele statutowe.

§ 66

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być prze­chowywane na koncie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
 2. Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacone do końca roku poprzedzającego. 
 3. Nowo przyjęci członkowie i kandydaci na członków Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do Pomorskiego WOPR.
 4. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 67

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu;
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 68

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz innych pism i dokumentów Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wymagany jest podpis Prezesa Pomorskiego WOPR, który upoważniony jest do jednoosobowego reprezentowania Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zewnątrz. 
 2. Prezes Pomorskiego WOPR może pisemnie upoważnić członka Zarządu Pomorskiego WOPR do wykonania w jego imieniu określonej czynności finansowej lub innej.

    ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

§ 69

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej wię­kszości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mo­gą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do za­wiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powołuje się Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i/lub stowarzyszenia nie nastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na których rzecz zostanie przekazany majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 70

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow­nego postanowienia sądu rejestrowego.