Ustawowe bezpieczeństwo na wodzie

Prawo

Nasz zespół to eksperci w wielu dziedzinach praktycznego zastosowania przepisów Ustawy. Jednym z celów naszego działania jest praktyczna pomoc w realizacji jej przepisów

Ustawa

Ustawa o bezpieczeństwie na obszarach wodnych jest podstawowym aktem normującym organizację przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa na akwenach.

czego
wymaga

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na:
1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotam posiadającymi zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami posiadającymi zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia..

INNE
WYMOGI

Poza sporządzeniem analizy od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarach wodnych wymaga się - jak to podano wyżej - także innych działań. Dobrze sporządzona analiza w dużym stopniu zapewni ich realizację.

Kto odpowiada
ustawowo

Za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada:
1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektor parku,
2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie,
3) na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta)
– zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”.

analiza

Podstawowy dokument, o jaki opiera się działalność danego podmiotu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach.
Winna spełniać co najmniej trzy warunki:
- sporządzona we współpracy z policją;
-sporządzona we współpracy z działającymi na danym terenie podmiotami posiadającymi zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego (wykaz: https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego).
- identyfikować obszary wodne stanowiące miejsca niebezpieczne, wykorzystywanie przez ludzi do kąpieli (tzw. dzikie kąpieliska) lub w inny sposób (np. lodowiska na stawach, spontaniczne wyścigi kajaków, morsowanie itp.).
Nazwa analizy często kojarzona jest wyłącznie ze zorganizowanymi formami korzystania z akwenów (kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli), czyli obowiązująca tylko zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym - tak jednak nie jest.

ANALIZA
komercyjna

Tak, na wewnętrzne potrzeby, nazwaliśmy działania w zakresie sporządzenia, uzgodnienia i uaktualnienia projektu dokumentu, będącego finalnie - po przyjęciu przez właściwą osobę, zarządzającego obszarem wodnym - analizą spełniającą warunki ustawowe. Sporządzamy projekt analizy, na każdym etapie uzgadniamy go z merytorycznym pracownikiem danej instytucji i z organem policji, następnie poddajemy go szerokiej konsultacji. Projekty wykonujemy odpłatnie.

PROMOCJA naszych działań

Ze względu na rozpoczęcie działań w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województw podlaskiego i łódzkiego, w ramach promocji naszych działań wykonamy za sto złotych netto projekt analizy bezpieczeństwa na akwenach dla pierwszego, zgłaszającego takie zapotrzebowanie Urzędu (Miasta lub Gminy) – po jednym z tych województw. Wystarczy wysłać do naszego Zespołu Organizacji Bezpieczeństwa krótkie zapotrzebowanie na adres analizyakweny@gmail.com. Dwie kolejne instytucje otrzymają od nas polecany schemat (spis treści) analizy. Zapraszamy!

Promocyjny projekt analizy na terenie województwa łódzkiego wykonamy dla gminy Strzelce.

ZAUFANIE

Już dziesięć lat współdziałamy z parkami krajobrazowymi, urzędami miast i gmin oraz instytucjami organizującymi przedsięwzięcia na wodzie. Staramy się pomóc tym, którzy prawnie odpowiadają za bezpieczeństwo, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem.

prezes zarządu Andrzej Bełżyński

Instruktor Ratownictwa Wodnego, Dowódca Zespołu Ratownictwa Morskiego

nasi eksperci

Członek Zarządu

Paweł Golik

Instruktor Ratownictwa Morskiego, Instruktor Nurkowania

Joanna, organizator kursu KPP

Asystent Zarządu

Joanna Szulc

Praktyk z dziedziny organizacji zabezpieczeń ratowniczych

Nasze prace

Gmina miejsko-wiejska BYTÓW

PROJEKT ANALIZY

Zespół Organizacji Bezpieczeństwa

Gmina PISZ

PROJEKT ANALIZY

Zespół Organizacji Bezpieczeństwa

Zatoka Pucka

Zabezpieczenie regat

Zespół Ratownictwa Morskiego

pomoc

W każdej sprawie związanej z realizacją ustawowych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa na wodzie można kontaktować się z nami – telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej