Zakup jednostek

Tytuł zadania:

Zakup jednostek pływających do ratownictwa wodnego, w tym chemiczno-ekologicznego.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Celem zadania jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Zadanie zgodne jest z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2016, stanowiących uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku – priorytet V – Monitoring środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków oraz wspieranie innowacji, w ramach którego Fundusz będzie wspierał w szczególności działania mające na celu podnoszenie potencjału służb ratowniczych, a pośrednio w związku z tym działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie poważnym awariom i likwidację ich skutków dla środowiska.

Zgodnie z deklaracją Funduszu w pierwszej kolejności będzie dofinansowywał projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, jak również przewiduje finansowanie zadań z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymienione zadanie jest dotowane w 50% z funduszu NFOŚiGW na podstawie rekomendacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie ma zasięg regionalny, a w razie wezwania przez organ zarządzania kryzysowego do uczestnictwa w akcji na terenie kraju – krajowy (beneficjent jest ujęty na liście podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Zakup sprzętu umożliwił w 2017 roku m.in. utrzymywanie dyżurów mających na celu ochronę wód Zalewu Wiślanego i Pętli Żuławskiej w oparciu o bazy ratownicze w Elblągu i Malborku. Ze względu na liczne płycizny trudne do monitorowania przez służby państwowe, posiadające jednostki o znacznie większym zanurzeniu, i dotychczas formalnie nie objęte działaniami jednostek zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP (brak wymaganej zgody MSW) jednostki Pomorskiego WOPR – w tym zakupiony RIB – były jedynymi zdolnymi do wykonywania działań na tym obszarze.

Jednostka była wykorzystywana głównie do działań profilaktycznych – monitorowania akwenów – wykonując 47 patroli, łącznie 174 godziny. Ponadto czterokrotnie była wykorzystywana do dowozu paliwa do jednostek, którym go zabrakło oraz dwukrotnie do ściągania jednostek pływających z mielizn. Jednostka była gotowa do realizowania m.in. usuwania skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dzięki zakupionej jednostce zapewniona została skuteczność akcji ratowniczych oraz prognozowanie, zapobieganie, ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W sposób bezpośredni przyczyniło się to do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego osób korzystających z kąpieli, sportów wodnych i uprawiających rybołówstwo oraz wędkarstwo na wymienionych wyżej wodach.

Dodatkowym walorem ekologicznym było przeszkolenie osób stanowiących obsadę Dyżurnej Stacji Ratowniczej w Malborku, w tym załogi zakupionej jednostki, w sumie 5 osób – nabyły one wiedzę w dziedzinie edukacji ekologicznej pod kątem odpowiedzialności za wczesne wykrycie i rozpoznanie sygnałów niebezpieczeństwa z punktu widzenia zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

Pomorskie WOPR działało i działa w oparciu o całoroczne i całodobowe dyżury prowadzone przez Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego (telefon 601 100 100), pozostającego w stałym roboczym kontakcie z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (posiadającym jednostkę do ratownictwa na Zalewie Wiślanym, stacjonującą w Tolkmicku). Zakupiona jednostka stanowiła ważny element reagowania na wezwanie tych służb do deklarowanych działań ratowniczych.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym i nadal posiada odpowiednie zezwolenia i dokumenty rejestracyjne, w szczególności Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych – Zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W toku ubiegania się o zgodę uzyskało pozytywną opinię co do swoich działań m.in. od Dyrekcji Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zasoby kadrowe, ponad 500 osób, to ludzie z odpowiednim doświadczeniem, posiadający wymagane kwalifikacje. Ich wkład nieodpłatnej pracy przy wykorzystaniu zakupionej jednostki stanowi jednocześnie wkład własny beneficjenta zadania.

Gdynia, 29 listopada 2017